اسامی کاندیداهای انجمن ENT

اسامی کاندیدهای انجمن ENT

 

اسلام واحترام باطلاع میرساندلیست اسامی کاندیداهای هیئت مدیره وبازرس انجمن علمی گوش،گلو،بینی وجراحی سرگردن ایران
پس ازارسال به دبیرخانه کمیسیون انجمن های وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وتائیدکمیته انتخابات به شرح ذیل
میباشد.لازم به ذکراست تایکروزقبل ازتاریخ رای گیری درمورخ دوم آذر ماه ۹۶ کاندیداها میتوانندبه معرفی وارائه نقطه نظرات
خودبپردازند ورای دهندگان باید تاده روزقبل ازآن اسامی خودرادرسایت انتخابات انجمن ثبت نمایند


کاندیداهای هیئت مدیره:
دکتر امین آمالی 0۹433238۹4
دکتر علی افتخاریان 004077۶78۶
دکتر علیرضا جعفری 2411405111
دکتر مهدی خواجوی 00453473۹5
دکتر شاهرخ خوش سیرت 00413۶4۶35
دکتر ابراهیم رزم پا 352008۹72۶
دکتر سید علی اصغر شیرازی 0042۶۶403۹
دکتر مهدی شجری 443217۶423
دکتر شایسته شهمیرزادی 00417۹5۹21
دکتر سید موسی صدر حسینی 0۹3448۶158
دکتر محمود صدوقی 44۶۹1۹7173
دکتر محمد رضا عمرانی 1288۹382۹2
دکتر مسعود قاسمی 448۹۶۶2211
دکتر کاوه کیوانی 0041810۶78
دکتر علی کوهی 25۹3834۶7۶
دکتر علیرضا مصباحی 22۹۶813453
دکتر مسعود متصدی 30۹057۶023
دکتر بیژن نقیب زاده 3255۶814۶4
دکتر نسرین یزدانی 5383۶32447
بازرس انجمن
دکتر محمد حسین برادران فر 4432181011
دکتر حسام جهاندیده 22۹1838۹4۶
دکتر علی گلجانیان 1285۹20201
کمیته انتخابات

زمان انتشار: يكشنبه 14 آبان 1396 (2 سال قبل)
تعداد بازدید: ۸۷۵