برنامه های پیشنهادی کاندیداهای انتخابات هییت مدیره و بازرسین انجمن علمی راینولوژی ایران

معرفی و برنامه های پیشنهادی کاندیداهای انتخابات هییت مدیره و بازرسین انجمن علمی راینولوژی ایران 

 

 

 دکتر نادر اکبری دیلمقانی

                           بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سرو گردن 

                                    برنامه پیشنهادی صفحه 1 , صفحه 2

 

دکتر سید بهزاد پوستی

                بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن

                                            برنامه پیشنهادی صفحه 1, صفحه 2

 

 

 


 دکتر سیدمحمدرضا توکلی

                   بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن

                                     برنامه پیشنهادی صفحه 1, صفحه 2

 

دکتر شاهرخ خوش سیرت

                 بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن

                                      برنامه پیشنهادی صفحه 1 , صفحه 2

 

 

دکتر ابراهیم رزم پا

                       بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن

                                     برنامه پیشنهادی صفحه 1 , صفحه 2


دکتر امیرآروین سازگار

                  بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن

                                   برنامه پیشنهادی صفحه 1 , صفحه 2

 

 

 دکتر ابوالحسن قیصری

                     بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن

                        برنامه پیشنهادی صفحه 1 , صفحه 2

 

 دکترعلیرضا مصباحی

                  بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن

                         برنامه پیشنهادی صفحه 1, صفحه 2

 

 دکتر بیژن نقیب زاده

                  بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن

                        برنامه پیشنهادی صفحه 1 , صفحه 2

 

 

کاندیداهای بازرسی

دکتر محمدحسین برادران فر

                   بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن

                          برنامه پیشنهادی صفحه 1 , صفحه 2

 

  دکتر مریم جالسی

                 بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن

                      برنامه پیشنهادی صفحه 1 , صفحه 2

 

دکتر بابک ساعدی

             بورد تخصصی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن

                     برنامه پیشنهادی صفحه 1 , صفحه 2

زمان انتشار: يكشنبه 09 آبان 1395 (3 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱۳۴۲