سایت های مفید
انجمن گوش,گلو,بینی و سر و گردن ایران
هدف از برپایی چنین انجمنی ، افزون بر کمک به ارتقاء دانش ، مهارتها و اخلاق حرفه ای در زمینه رشته گوش و گلو وبینی و جراحی سر و گردن ، حمایت از حقوق همه همکاران، تبیین راهکارهای ضروری برای بهبود مراقبتهای پزشکی در این رشتـه و خدمت رسانی بیشتر به بیماران و ایجاد فضایی برای ایجاد همکاری های برترعلمی و حرفه ای است .
سامانه جامع آموزش مداوم
سامانه آموزش مداوم انجمن علمی راینولوژی ایران
IFOS
آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا
آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا