اخبار پزشکی

گزارش اقدامات انجمن علمی راینولوژی در خصوص تعرفه های جراحی - آبان ماه 1393

 

 

صرفاً برای اطلاع همکاران و اعضاء انجمن علمی راینولوژی ایران

 

 

بدنبال تصویب واجرا مرحله سوم طرح نظام سلامت که بااجرای یکسان سازی تعرفه های درمانی که بطوریکسان دربخش های دولتی وبیمارستانها ومراکز خصوصی به اجرادرآمد,انجمن علمی راینولوژی ایران اقدام به برگزاری چهار نشست با مسئولین نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مسئولین انجمن های علمی پزشکی با هماهنگی انجمن علمی گوش,گلو,بینی نموده است. درنشست اول که درتاریخ 8/8/93 درمحل دفترریاست سازمان نظام پزشکی باحضورجناب آقای دکترزالی بمدت دو ساعت برگزار گردید به موارد زیراشاره شد:

الف: تعرفه های درنظرگرفته شده دربخش گوش وحلق وبینی و رینولوژی اساساً همانند کتاب تعرفه های قبلی درپایین ترین سطح ارزش گذاری قرار داده شده است و خواهان اصلاح آن وافزایش تعرفه های مذکور گردیدیم,که جناب آقای دکتر زالی قول همکاری داده اند در طی 6 ماه اول اجرای این طرح فرصت اصلاح کدهای جراحی فراهم گردیده است وخواهان ارائه نقطه نظرات انجمن در این زمینه گردیدند.

ب: درموردعمل رینوپلاستی توضیح مبسوطی داده شد مبنی براینکه این عمل جراحی باتوجه به اینکه هیچگونه بارمالی برای مراکز دولتی و خصوصی ندارد و اساساً بیمه های درمانی دولتی وخصوصی هیچ گونه پرداختی برای آن نخواهند داشت ولذا درکتاب تعرفه ها جزو رشته های ستاره دار است,درخواست آزادسازی کد مربوطه ومنوط ساختن آن به توافق بین پزشک وبیمار همچون گذشته گردیدیم واینکه کد مربوطه صرفاًبرای تعیین حداقل دستمزد برای محاسبات بیمارستانها منظورگردد.جناب آقای دکتر زالی در پاسخ این امر را منوط به نظرمقام وزارت نمودند.

لذا تلاش شد با همکاری دوستان خصوصاً جناب آقای دکتر موحدی,از دفتر وزارت بهداشت,درمان وآموزش پزشکی وقت ملاقات گرفته شود ودرتاریخ 15/8/93 طی ملاقات با جناب آقای دکتر هاشمی ایشان صرفاً اصلاح بعضی ازتعرفه هارامنوط به زمان بندی6 ماه اخیر( تا اسفند 1393)با همکاری سایرانجمن های علمی نمودند.

لذادرجلسه ای که روزدوشنبه مورخ19/8/93جناب آقای دکترنقیب زاده ریاست انجمن علمی راینولوژی, جناب آقای دکتر استقامتی دبیرکمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت,درمان وآموزش پزشکی با حضور سایرانجمن های ذیربط شرکت نمودند نهایتاً اصلاحیه ای ابتدائی تهیه وبرای جناب آقای دکترزالی ریاست سازمان نظام پزشکی فرستاده شد که درسایت انجمن درج گردیده است.

روز سه شنبه مورخ 27/8/93 جلسه ای در دفتر معاونت درمان وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر آقاجانی و نمایندگان انجمن های علمی راینولوژی,انجمن جراحان گوش,گلو,بینی وسروگردن,انجمن فک وصورت وانجمن جراحان پلاستیک وزیبایی برگزار گردید. مسئولین ذیربط دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را درخصوص اصلاح کدهای جراحی گوش , حلق  و بینی مطرح و خواستار تجدیدنظر گردیدند و راجع به بعضی از کدها قول اصلاح داده شد,لازم به توضیح است که مقام محترم معاونت درمان در خصوص کدهای ستاره دارپذیرفتند تا 2برابر افزایش لحاظ شود. اطلاعات دقیق تر متعاقباً اعلام می گردد. همچنین با ارسال پیامک از همه همکاران درخواست گردید که هرگونه نقطه نظری پیرامون اصلاح کدهای جراحی مربوطه دارند به دفترانجمن ارسال نمایند تا درمراحل بعدی تجدیدنظر به مسئولین ذیربط ارسال شود.

همکاران عزیز باتوجه به اینکه تعیین تعرفه های جدید پایه ای برای آینده نیز خواهدبود لذا خواهشمندیم در این امر شرکت فعال نمائید تا بتوانیم کدهای جراحی را براساس زحمات شما بطور واقعی پایه ریزی نماییم.                

                                                                                             

                                                                                                                   انجمن علمی راینولوژی ایران

   آبان ماه 1393

زمان انتشار: (5 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱
*