انتشارات و مجله

بازسازی اپیتلیوم بویائی در موش بالغ متعاقب آسیب با متیمازول,توسط والپروئیک اسید

American j of Rhinology & Allergy V.28 No 2 March/April 2014 p 95-99

Valproic acid Promotes … regeneration of olfactory epithelium in adult mice after methimazole induced damage

بازسازی اپیتلیوم بویائی در موش بالغ متعاقب آسیب با متیمازول,توسط والپروئیک اسید

 

خلاصه:

پیش زمینه: تجارب اخیر مؤید این نکته اند که والپروئیک اسید ( VPA ) که یک بازدارنده هیستون دی کاتیلاز است , اثرات ترمیم کننده عصب را در جوندگان بر روی مدل های آسیب نخاع شوکی و عصب بینائی بازی می کند. این دارو تاثیرات جدیدی هم بر روی درمان اختلالات بویائی حسی عصبی دارد. ما تاثیرات تجویز خوراکی VPA را در in-vivo بر روی ترمیم نورواپیتلیوم بویائی موش که توسط متیمازول تخریب شده بود بررسی کردیم.

متد:

ما از تزریق داخل پری توان Peritonium متیمازول که یک ماده سمی برای عصب بویائی است به میزان 75 میلی گرم در kg در موش بالغ نر ( عمر 10 هفته ) برای تخریب نورواپیتلیوم بویائی استفاده کردیم. تاثیرات بهبود این بافت را توسط تجویز خوراکی روزانه VPA بر روی تخریب صورت گرفته بوسیله متیمازول با بررسی هیستولوژیک بررسی نمودیم.

نتایج:

مصرف خوراکی VPA وابسته به دوز باعث افزایش ضخامت و تعداد سلولهای پروتئین مارکر بویائی در اپیتلیوم بویائی که قبلاً توسط متیمازول تخریب شده بود می گردد. همچنین VPA باعث تشدید افزایش زودرس سلولهای Ki - 67 + و GAP- 43+ (  Growth- Associated Protein … ) در حین ترمیم نورواپیتلیوم  می گردد.

 

جمع بندی نهایی:

تجویز VPA باعث ترقی بازسازی نورون های حسی عصبی بویائی در نورواپیتلیوم تخریب شده می گردد که این امر با تحریک سلولهای اولیه بویائی ( Precursor ) به پرولیفراسیون و دیفرنساسیون صورت می پذیرد. Vpa بمدت چندین دهه با امنیت کافی برای درمان بیماری های نورولوژیک مصرف گردیده است. این دارو     می تواند یک نقش استراتژیک ویژه درمانی در درمان اختلالات بویائی که ناشی از تخریب نورواپیتلیوم بویائی است بازی نماید.

کلمات کلیدی:

GAP-43, Ki-67, Histone decatylase inhibitor, Methimazole, Mice olfactory dysfunction,Olfactory epithelium, Regeneration, Valproic acid

 

Document Type: Research article

Dol. Http:// Doi.Org./10.2500/ajra 2014.28.4027

Pub.Date March 1.2014

زمان انتشار: (4 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱