انتشارات و مجله

شیوع و عوارض آسیب به شریان کاروتید در حین جراحی قاعده جمجمه از طریق اندوسکوپیک و ترانس نازال

Carotid injury … During Endoscopic Endonasal Skull base surgery

Incidence & outcomes

شیوع و عوارض آسیب به شریان کاروتید در حین جراحی قاعده جمجمه از طریق اندوسکوپیک و ترانس نازال

Poul.A.Gardner  MD, Mattew j Tornanti MD, Harshita pant BMBS    PHD et.all Dept: of Neurologic of sx & ENT sx Petersburg – pensilvania Dept:of Medicine – univers Adelaide- Australia.

 

سابقه:

آسیب به شریان کاروتید داخلی ( ICA ) در حین جراحی قاعده جمجمه اندوسکوپیک ترانس نازال یک عارضه ترسناک است که بخوبی بررسی یا گزارش نشده است.

ابژکتیو:

ارزیابی شیوع ارزیابی و شناسائی عوامل ریسک و روش های مدیریت درمان در صورت وقوع این حادثه در حین جراحی قاعده جمجمه در مرکز جراحی ما.

روش ها Methods:

مطالعه پروسپکتیو تمام جراحی های قاعده جمجمه اندوسکوپیک از طریق بینی بین سالهای 1998 تا 2011 در ارزیابی عوامل ریسک فاکتورهای مستعد کننده به آسیب شریان کاروتید داخلی. همچنین مدیریت درمان در حین عمل و نتایج پس از عمل را پس از آسیب به ICA با سند و مدرک ثابت کرده ایم.

نتایج:

   این آسیب وحشتناک تنها 03/0% ( 7 در 2015 جراحی ) در جراحی اندوسکوپیک ترانس نازال قاعده جمجمه است. اغلب موارد ( 5 مورد از 7 مورد ) آسیب به کاروتید چپ بوده و تشخیص اکثر پاتولوژی های این ناحیه نئوپلاسم های کوندروئید بوده است ( کوردوما کوردوسارکوما ) 3 مورد از 7 مورد ( 2 درصد از 142 مورد EESB ).

2 مورد آسیب در حین جراحی رزکشن به ترانس نازال اندوسکوپیک آدنوم هیپوفیز اتفاق افتاد ( 3/0 درصد). ناحیه پاراکلایوال کاروتید داخلیICA  شایعترین محلی بود که آسیب دید ( 5 تا از 7 تا ) و اپروچ ترانس کلایوال یا ترانس تری گوئید شانس بیشتری برای آسیب ایجاد می کند.گرچه هیچ کدام از عوامل به یک تفریق آماری قابل توجه نرسید. 4 شریان از 7 تا آسیب ICA چه در حین عمل چه پس از آن قربانی گردید. هیچ بیماری دچار استروک یا نقصان نورولوژیک نگردید. هیچ مورد مرگ در حین عمل نداشتیم و یک مورد مرگ پس از عمل ناشی از ایسکمی قلبی داشتیم. یکی از 3 بیمار جان بدر برده از آسیب ICA در بررسی های میانگین 5 ماهه پس از عمل دچار سودوانوریزم گردید که با روش اینترواسکولار درمان گردید.

نتیجه گیری نهایی:

آسیب به ICA در حین جراحی اندوسکوپیک ترانس نازال قاعده جمجمه یک عارضه نادر و قابل درمان می باشد. حفظ شریال کار مشکلی است. تومورهای کوندروئید با ریسک بالاتری از آسیب شریان همراهند که نیازمند انجام جراحی توسط تیم های ورزیده,با تجربه کافیست.

کلمات کلیدی:

عوارض, جراحی اندوسکوپیک قاعده جمجمه, شریان کاروتید داخلی, آسیب عروقی.

 

مرجع                                  Neurosurgeon 73/ONS Suppi. 2) Ons 261- Ons 270 , 2013

 

 

 

زمان انتشار: (4 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱