انتشارات و مجله

مروری بر مقالات خطر مننژیت متعاقب جراحی اندوسکوپی پیشرفته قاعده جمجمه از طریق بینی

The Risk of Meningitis Following Expanded Endoscopic

Endonasal Skull Base Surgery: A Systematic Review

 مروری بر مقالات خطر مننژیت متعاقب جراحی اندوسکوپی پیشرفته قاعده جمجمه از طریق بینی

 

Leon T.lai,Spencer Trooboff, Michael K. Morgan, Richard j Harvey

Journal of Neurologic Surgery

خلاصه:

ابژکتیو: بررسی خطر مننژیت در جراحی اندوسکوپیک پیشرفته قاعده جمجمه از طریق بینی ( EESB ).

Setting: تجزیه سیستماتیک مقالات منتشر شده در Embase  ( از جولای 1980 تا 2012 ) و مدلاین ( از جولای 1950 تا 2012 ) و مرجع مروری بر مقالات.

برآیندهای کلی و نتایج Main outcome & Measures:

... مننژیت پس از اندوسکوپی قاعده جمجمه

نتایج:

در ابتدا 2444 دست نوشته انتخاب گردید و یک بررسی و مطالعه نازل روی آنها صورت گرفت که از آن میان 67 مورد اطلاعات قابل استخراج داشتند و 52 مورد در مورد شیوع مننژیت پس از جراحی حاوی اطلاعاتی بودند. شیوع کلی مننژیت پس از عمل EESB 8/1 درصد ( 36 مورد در 2005 مطالعه ) بود و در مورد آنهایی که گزارشی از نشت مایع نغزی نخاعی  CSF- LEAK  داشتند مننژیت 13 درصد بود ( 35 نفر از 269 مورد ) و در مورد آنهایی که گزارشی از CSF Leak نداشتند این رقم به 1/0% ( 1 مورد از 1736 نفر ) کاهش یافته بود. شانس وقوع مننژیت پس از جراحی CSF Leak 99/91 بود. ( 95% ضریب اطمینان 72/11 تا 88/721 با p<0.01 ).

تفاوت آشکاری در بین جراحی های حفره میانی و قدامی جمجمه وجود نداشت و تنها یک مورد فوت ناشی از مننژیت مربوط به جراحی EESB گزارش گردیده است.

نتیجه گیری نهایی:

شواهد بر جراحی قاعده جمجمه اندک است. این مطالعه میزان مننژیت ناشی از این جراحی را خیلی کامل نشان می دهد. (8/1% ). وقوع مننژیت در جراحی اندوسکوپیک پیشرفته قاعده جمجمه بدون نشت CFS بسیار نادر است.

لغات کلیدی:

مرور سیستماتیک Systematic Review, اندوسکوپی, اندونازال, قاعده جمجمه, مننژیت, رینوره مایع مغزی نخاعی.

 

Received January 3/2013

Accepted june 2013

ISSN = 2193 - 6331

 

زمان انتشار: (4 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱