انتشارات و مجله

یک مطالعه مروری 10 ساله بر نتایج طولانی مدت جراحی دراف 3 از طریق مدیفاید اندوسکوپیک لوتروپ

یک مطالعه مروری 10 ساله بر نتایج طولانی مدت جراحی دراف 3 از طریق مدیفاید اندوسکوپیک لوتروپ

Long-Term outcomes for the endoscopic Modified Lothrop

Draf III Procedure: A 10 Year Review

 

Yunesh Naidoo, Be MBBS, Ahmed Bassiouni, MBBS, Markkeen MBBS

 

 

ابژکتیو / فرضیه:

پرداختن به جزئیات نتایج دراز مدت جراحی لوتروپ مدیفاید اندوسکوپیک ( EMLP ) که همچنین به            دریل مجرای فرونتال یا دراف 3 موسوم است و نیز شناسائی کلیه ریسک فاکتورها در شکست درمان

طراحی مطالعه:

بررسی گذشته نگر گروهی Cohort و بازنگری پرونده های پزشکی

متد:

ارزیابی باز بودن اوستئوم سینوس فرونتال توسط اندوسکوپ و نیز علائم بازگو شده توسط بیماران به روش پروسپکتیو در بیمارانی که بین ژانویه 2001 تا دسامبر 2011 مورد عمل جراحی EMLP بدلیل رینوسینوزیت مزمن قرار گرفته اند. ریسک فاکتورها در شکست نتایج درمان با EMLP شناسایی گردید.

نتایج:

تعداد 239 بیمار که منطبق بر معیارهای مشمول و غیر مشمول این مطالعه بودند و تحت عمل جراحی EMLP قرار گرفتند انتخاب شدند. میانگین تعداد اعمال جراحی استاندارد اندوسکوپی سینوس قبل از انجام EMLP 8/3 بود (95 درصد Confidd… interval = C1 ) ( C1= 3.4 – 4.2 )و انحراف استاندارد ( SD= 3.3 ) میانگین پیگیری بیماران در 45 ماه بود (Mos 48.9 41.2 - 95% ) SD = 223 Mos .

جراحی EMLP در 95 درصد موارد موفقیت آمیز بود (229/217) و جراحی دیگری نیاز نشد. عود بیماری پس از جراحی EMLP بنحوی که علائم برگشت نمایند و نیاز به جراحی مجدد EMLP گردد 12 مورد بود. هیچگونه عارضه ای بوجود نیامد. سینوزیت آلرژیک قارچی و عود عفونت استافیلوک آئورئوسی بعنوان ریسک فاکتور برای عود بیماری تشخیص داده شدند.

نتیجه گیری نهایی:

این تنها و بزرگترین مطالعه جراحی EMLP در منابع دنیا با طولانی ترین پیگیری می باشد. این مطالعه نشان     می دهد که در بیماران CRS که درمان های متداول مدیکال یا سرجیکال FESS استاندارد در آنها نتیجه مطلوبی به ارمغان نیاورده است از این روش بهره مند شده اند.

لغات کلیدی:

جراحی دراف 3, سینوس فرونتال, دریل سینوس فرونتال, روش جراحی لوتروپ مدیفاید اندوسکوپیک, فرونتال سینوسوتومی, اندوسکوپیک سینوس سرجری, Patency ( باز بودن ), ریسک فاکتورها,( Out comes ).

Level of Confidence = 4

Dept. of Surgery – Otolaryngology H&N Sx

University of Adelaide – South Australia

Laryngoscope  124 : 43 – 49

Doi : 10.1002

Pary 24258

زمان انتشار: (4 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱