قوانین و مقررات
شماره صفحه: 1 از 1
جلسه اردیبهشت ماه 94
جلسه اردیبهشت ماه 94
جلسه هئیت مدیره - 27 آذر ماه 93
جلسه هئیت مدیره در خصوص برگزاری پنجمین کنگره راینولوژی سال 1394
پنجمین کنگره راینولوژی 22 لغایت 24 مهرماه 94
پنجمین کنگره راینولوژی 22 لغایت 24 مهرماه 94
پنجمین کنگره راینولوژی تاریخ 16-14 اکتبر مطابق با 24-22 مهر ماه سال 1394
از آقای سلطانی و آقای احدی برای طراحی و اجراء وب سایت دعوت شد.
کنفرانسهای ماهانه انجمن رینولوژی سال 93
کنفرانسهای ماهانه انجمن رینولوژی سال 93 تعیین گردید.
برگزاری پنجمین کنگره بین المللی راینولوژی
جلسه هیئت مدیره انجمن علمی راینولوژی ایران با حضور جناب آقای دکتر نقیب زاده, دکتر رزم پا, دکتر مصباحی, دکتر پوستی و دکتر قیصری برگزار گردید.
راه اندازی سایت دینامیک
جلسه هیئت مدیره انجمن علمی راینولوژی ایران با حضور آقای دکتر زادان فرخ, دکتر نقیب زاده, دکتر قیصری, دکتر مصباحی, دکتر رزم پا و دکتر توکلی در تالار تصویر برداری بیمارستان امام خمینی ره برگزار گردید.
تعیین کنفرانس ماهانه 5 دی ماه و تعیین مدراتور و اعضای پانل
جلسه هیئت مدیره با حضور دکتر زادان فرخ, دکتر نقیب زاده, دکتر رزم پا, دکتر پوستی, دکتر مصباحی و دکتر قیصری برگزار و مطالب زیر مطرح , بررسی و تصویب شد.
مصوبات جلسه فوق العاده هیئت مدیره انجمن علمی راینولوژی ایران
جلسه فوق العاده هیئت مدیره انجمن راینولوژی برای تعیین ریاست انجمن با حضور آقای دکتر سعید عباس زاده , دکتر زادانفرخ , دکتر پوستی , دکتر رزم پا , دکتر نقیب زاده و دکتر قیصری برگزار شد و دکتر مصباحی بصورت تلفنی در جلسه حضور داشتند.
شماره صفحه: 1 از 1